Szanowni Państwo,

2020-03-24

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) informuję, że:

1. Nauczyciele realizują zajęcia w ramach obowiązującego obecnie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w tym przydzielonych im zajęć wynikających z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze).

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem:
a. dziennika elektronicznego - mobDziennik;
b. szkolnej poczty elektronicznej utworzonej na ten cel przez nauczyciela;

c. platform edukacyjnych.
Dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministra Edukacji Narodowej i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl; 
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 

W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do komputera lub Internetu, nauczyciel w porozumieniu z rodzicem i dyrektorem szkoły ustali indywidualne zasady przekazywania materiałów uczniowi .


3. Nauczyciele będą komunikować się  z uczniami zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, to znaczy w dniu planowanych lekcji z danego przedmiotu w  godz. 9.30 – 14.30.

4. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w rozkładach materiału na rok szkolny 2019/2020. W przypadku konieczności modyfikacji rozkładu materiału, nauczyciel indywidualnie podejmuje decyzję w porozumieniu z dyrektorem.

5. Nauczyciele będą wpisywać tematy lekcji w dzienniku elektronicznym zgodnie z ustalonym z dyrektorem szkoły planem lekcji, zaznaczając obecność ucznia jako zajęcia zdalne.

6. Nauczyciele będą dbali o higienę pracy poprzez równomierne obciążanie uczniów zadaniami oraz zróżnicowanie zadań. Przekazywane przez nauczyciela zadania do realizacji muszą łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia z uwzględnieniem specyfiki zajęć. Nauczyciele są zobowiązani uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów wynikające z opinii i orzeczeń.

7. Oceny za postępy uczniów w nauce będą wpisywane do e-dziennika. Nadesłane prace uczniów w zadanej formie będą oceniane głównie pod kątem poprawności merytorycznej i wkładu pracy. Obszar oceniania będzie monitorowany przez dyrektora i wicedyrektorów w porozumieniu z nauczycielami.

O szczegółowych zapisach dotyczących e-oceniania zostaną Państwo wkrótce poinformowani.

Do tego czasu nauczyciele nie będą wystawiali ocen.

8. Z uwagi na zaistniałą bardzo trudną sytuację epidemiologiczną i związane z tym napięcie emocjonalne, proszę o wyrozumiałość, wzajemne wsparcie i współpracę. W odniesieniu do trudności związanych z weryfikowaniem stopnia samodzielności pracy ucznia, jako Szkoła, przyjmujemy zasadę domniemania  uczciwości ucznia. Prosimy o wsparcie  w tej kwestii.

9. Mając na uwadze konieczność ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, nauczyciele w kwestiach dydaktycznych i wychowawczych będą udzielać informacji,  konsultacji oraz pozostawać w kontakcie z rodzicami poprzez  mobiDziennik,  bądź wcześniej wskazane adresy e-mailowe.

W razie pytań dyrektor Zespołu oraz wicedyrektorzy pozostają do dyspozycji.

Wspierajmy się w tych trudnych chwilach!

Z życzeniami zdrowia,

M. Wlaźlak – Szał – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Miękini

 


Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego

w Miękini

55-330 Miękinia

ul. Szkolna 2

tel.717360071

fax.717360070

 

herb Gminy Miękinia Logo Szkoła Bez Przemocy Logo Pajacyk Logo Lulek Logo Napisz List

Wielkanocna przerwa świąteczna
od: 2020-04-09 do: 2020-04-14

Do wakacji zostało: 77 dni